باتری ماشین لکسوس

باتری لکسوس GS250

باتری لکسوس GS250

باتری لکسوسGS250چند آمپر است؟ باتری لکسوسGS250 باتری ۷۰ آمپر میباشد باتری بلند جهت قطبها(R) (۷۰۲۴) ابعاد باتری ۷۰ آمپر فابریک ... ادامه مطلب
تعویض باتری ماشین لکسوس

باتری لکسوس IS250

باتری لکسوسIS250چند آمپر است؟ باتری لکسوسIS250 باتری ۷۰ آمپر میباشد باتری بلند جهت قطبها (L)(7029) ابعاد باتری ۷۰ آمپر فابریک ... ادامه مطلب
باتری لکسوسIS300

باتری لکسوس IS300

باتری لکسوسIS300چند آمپر است؟ باتری لکسوسIS300 باتری ۷۰ آمپر میباشد باتری بلند جهت قطبها (L)(7029) ابعاد باتری ۷۰ آمپر فابریک ... ادامه مطلب
باتری پوما ۶۲ امپر

باتری لکسوس RX200

باتری لکسوسRX200چند آمپر است؟ باتری لکسوسRX200 باتری ۷۰ آمپر میباشد باتری بلند جهت قطبها (L)(7029) ابعاد باتری ۷۰ آمپر فابریک ... ادامه مطلب